Algemene Voorwaarden - Autorijschool Sander Heuvelman

Algemene Voorwaarden

Niet het allerleukste om te lezen, maar natuurlijk wel belangrijk om te lezen. Heb je vragen naar aanleiding van de algemene voorwaarden, neem dan gerust even contact op.

ARTIKEL 1 – Verplichtingen van Autorijschool Sander Heuvelman
1.1
De leerling krijgt praktijkles van een instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur is in het bezit van een geldig instructeurscertificaat. De leerling mag ten allen tijden vragen naar dit certificaat.

1.2
Het rijexamen wordt pas door de rijschool gereserveerd nadat de examenkosten betaald zijn.

1.3
De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4
De rijles wordt volledig benut door de leerling.

1.5
De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.6
Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

ARTIKEL 2 – Verplichtingen van de leerling
2.1
Om lessen te volgen moet je minimaal 16,5 jaar oud zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2
De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen.

2.3
De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven.
Dit kan tot 24 uur voor de rijles. Daarna heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd. Afzeggen binnen 24 uur voor de rijles kan alleen in geval van overmacht, zoals bijvoorbeeld door ziekte of plotseling moeten invallen op het werk. In dat geval wordt de rijles niet in rekening gebracht, maar verschoven naar een ander overeen te komen datum/tijdstip.

2.4
De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool.

2.5
Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.4 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.6
Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.4 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden wijze van betaling
3.1
Betalingen van losse lessen zijn mogelijk door deze vooraf per bank over te maken naar de rijschool of contant te voldoen bij de instructeur na iedere les.

3.2
Voor betalingen bij lespakketten is het mogelijk deze in 3 termijnen te voldoen. Het eerste deel van het pakket dient uiterlijk een week voor aanvang van de eerste les voldaan te zijn. Het tweede deel dient te worden voldaan, nadat 1/3 deel van de totale lesuren zijn geweest. Het derde deel dient te worden voldaan, nadat 2/3 deel van de totale lesuren zijn geweest.

3.3
Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

  • a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, wordt dit eerst mondeling gemeld. Indien de betaling daarna nog achterwege blijft, dan ontvang je 8 dagen na de melding een factuur van de achterstand.
  • b. De rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van € 13,50 aan administratiekosten. Bovendien mag de rijschool rente vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.4
Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, zal de rijschool een incassobureau inschakelen. De extra kosten zijn voor de leerling.

3.5
Als je een pakket hebt aangeschaft en het rijbewijs wordt behaalt, terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je recht op restitutie op de resterende rijlessen. Echter wordt de korting die op het pakket van toepassing is afgetrokken van de totale restitutie, omdat het volledige pakket niet benut is.

ARTIKEL 4 Rijexamens
4.1
Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

4.2
Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen.

ARTIKEL 5 Beëindigen van overeenkomsten
5.1
De rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

  • a. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zie artikel 2.5).
  • b. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

ARTIKEL 6 Aanvullende afspraken
6.1
De rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan in een lesovereenkomst worden vastgelegd.

6.2
Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

ARTIKEL 7 Lespakketten
7.1
Het aantal lessen dat in een lespakket wordt aangeboden vertegenwoordigt niet de opleidingsduur. Als een leerling aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijk examen, dan dient de leerling eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen.

ARTIKEL 8 Vrijwaring
8.1
Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

  • a. De rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico.
  • b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
  • c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
  • d. Het is overigens ook verboden om medicijnen in te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat altijd duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

8.2
De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. De leerling mag in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan tóch rijlessen neemt, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

Whatsapp sturen
1
Stuur mij direct een Whatsapp bericht
Heb je een vraag? Stuur me dan direct een Whatsapp bericht